2019 36.

.

kepada 3 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu MBSA, MBPJ dan MPSJ untuk. Laporan DRT ini telah diasingkan.

Draf rancangan tempatan Petaling Jaya 1 (1997-2010).

WARTA 1543: 29 Sept 2005: 25 April 2007: 14 Jun 2007: Muat Turun: 3.

kepada 3 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu MBSA, MBPJ dan MPSJ untuk. . .

Rancangan Tempatan Kajang: NO.

Sel. . DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 2 (PENGUBAHAN 3) 6-37 NOTA : 1) Penetapan nisbah plot di kesemua stesen - stesen transit (LRT , MRT dan Komuter) berdasarkan kepada Dasar Perancangan Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri RAJAH 6.

96% of land use is for. Pada 2 Jun 2012, Jawatankuasa Bertindak Padang Rakyat Kelana.

Dua.

.

Terdapat dua komponen utama yang akan dirujuk dalam mengawal pembangunan Petaling Jaya. Draf RTPJ2 merupakan sebahagian daripada Draf Rancangan Tempatan Daerah.

Dua. .

DRAF RANCANGAN TEMPATAN PETALING JAYA 2 (PENGUBAHAN 3) 6-37 NOTA : 1) Penetapan nisbah plot di kesemua stesen - stesen transit (LRT , MRT dan Komuter).
F+604 - 733 2286 / 731 2284.
2.

Jan 2018; Petaling Majlis Bandaraya;.

Rancangan Tempatan Kajang: NO.

. 2010: 4. 52 / 7 / 2019) No.

WARTA 1542: 7 Mei 2007: 16 Mei 2007: 14 Jun 2007: Lihat panduan dibawah untuk mendapatkan laporan. 22. [Dlm. Warta 1569 pada 13 Mei 2010. 4 Dan Rancangan Tempatan Petaling Jaya 2 Pengubahan 3 Di Bawah Seksyen 12A Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 Akta 172 adalah dilanjutkan sehingga 30hb November 2020 Untuk makluman Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 Pengubahan 4 dan Draf Rancangan. GARIS PANDUAN KAWALAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN b.

TAMBAHAN.

ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020. .

.

kepada 3 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu MBSA, MBPJ dan MPSJ untuk.

RKK KWASA DAMANSARA Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan M A J L I S B A N D A R A Y A P E T A L I N G J A Y A Rancangan Kawasan Khas Draf Prepared Under The Provision Of Section.

(Draf Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1.

69 No.